Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轨距 轨道
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 轨距
[gui3 ju4] (瓂禯) کليبر;( ګيج );اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;پرتله كول;پلودل;پمل;په کچه کول;پېمدل;پيمانه کول;چووک;سنجول;ګزول;کچل;کچول;کلل;ميچه;ميچول
[gui3 dao4 de5] (瓂笵) دمدار;مدارته منصوب;مداري