Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轻叩 轻吹 轻咬 轻哼 轻巧 轻快 轻擦 轻易 轻染 轻泻 轻浮 轻磅 轻蔑 轻视 轻重
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 轻叩
[qing1 kou4] (淮) ( دغاړې او اوږو تر مينځ );(په ما لګه او مرچولړلى);(دتوږلو په ماشين كې);اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;پړتاوول;په اسانۍ ارتېينه;چوپتوب;دغوايى غوښه;دغوښې More…
2. 轻吹
[qing1 chui1] (淮) کوفت;ګزار;تينګړی;توپړ;بوساړه;(دچاودېدونكو موادو په اثر);(لكه باد);(لكه توله يا شپېلۍ);(لكه دفيوز);(لكه سېلۍ);الو زول;الوځول;الوزول;الوی کول;باټې کول;باټې وهل;باټي ويشتل;باد More…
3. 轻咬
[qing1 yao3] (淮玶) په غاښوشكول;په وړووړو ګولو خوړل;کپ ور اچول;کرپول;واړه كپونه كول;چيچل
4. 轻哼
[qing1 heng1] (淮) زمزمه كول;غومبر کول
5. 轻巧的
[qing1 qiao3 de5] (淮ォ) (لكه په خبروكى);اسان;آسان;اسانه;آسانه;باندېنی;برسېرن;بې تکليفه;جارى;جټکانه;روان;سربېرن;سطحي;سوانه;ښوى;سويت
6. 轻快
[qing1 kuai4] (淮е) ټينګوالی;جم و جوش;خوشالتيا;خوشحالتيا;ګسه
7. 轻擦
[qing1 ca1] (淮揽) ( دڅارويو );بګارول;په سر سرى توګه كرېدل;پوول;چوملک;چوڼلی;څرل;څرمن ايستل;څرول;څرېدل;څړل;سپك تماس كول;شوکاره;غونج;غونج More…
8. 轻易的
[qing1 yi4 de5] (淮) خوش قسمته;خوشبخته
9. 轻染
[qing1 ran3] (淮琕) اثر;خاپي;رنګ اخيستل;رنګ اخيستنه;لږ تغيير وركول;لږ څه اړول;لږ رنګ او خوند وركول;نښه
10. 轻泻剂
[qing1 xie4 ji4] (淮耺警) جاړ;جلاب;جلاپ;ريخوونکی;ژاړ;ژاړه;مسهل;جړپړ
11. 轻浮的人
[qing1 fu2 de5 ren2] (淮疊) کوکڼه;کوکړۍ;کوکۍ;اورپښت;بورا;پتڼ;پتنګ;پروانه;شاپرک;كوكى كمپلى;کمبلۍ;لولکۍ
12. 轻磅
[qing1 bang4] (淮絊) (0127تره13);انسان يا حيوان چې تر عادي اندازي وزن يې كم وي;په بوكسنګ او پالوانى كې هغه سړى چې وزن يې;پونډو پوري وي;کم وزنه;پو;سپک
13. 轻蔑
[qing1 mie4] (淮桨) ارزښت نه وركول;بابېز;باندېنی;برسېرن;بې اعتنايي;بې اعتنايي كول;بېمعنا;جزيي;جزئي;چنګ;خفيف;سپك;سپكاوى;سپكاوى كول;سپكول;سربېرن;سطحي;غافلېدل;غفلت کول;كم;كم ارزښته;لږ;له پامه More…
14. 轻视
[qing1 shi4] (淮跌) اهانت;په سپكه سترګه كتنه;په سپکه سترګه کتنه;تره;ترې;حقارت;سپکاوي;سپکه;سپکه سترګه;سپکونه;كركه;نفرت;نه کاته;تحقير;په سپكه سترګه كتل;سپكاوى
15. 轻视
[qing1 shi4] (淮跌) په ځان غرن;چاته په سپكه سټرګه كتونكى;خوار ګڼونكى;كبر جن
16. 轻视的
[qing1 shi4 de5] (淮跌) دحقارت;دكركې;دنفرت;كرك غاړى
17. 轻重感
[qing1 zhong4 gan3] (淮稰) ادراك;ځاى پېژندنه مهارت سليقه;څوړېدل;دپلوماسي;دېپلوماسي;ډيپلوماسي;سليقه;شعور;هوښيارى;وخت پېژندنه;پوهه;سياست;هوښياري