Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
辉光 辉煌 辉辉
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hui1] (谨) برېدل;برېښ;برېښن;برېښول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بريښنده;بريښول;بلک;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;جلا;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکول;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و More…
2. 辉光
[hui1 guang1] (谨) ارواښاد;اور;برېښ;برېښېدنه;برېښېده;بلک;بلکه;پړک;پړکا;تجلا;تجلى;جل و بل;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلا;ځلښت;ځلک;ځلون;ځلېدل;ځلېدنه;ځليدل;خدای More…
3. 辉煌
[hui1 huang2] (谨纷) برېدل;برېښ;برېښن;برېښول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بريښنده;بريښول;بلک;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;جلا;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکول;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و More…
4. 辉辉
[hui1 hui1] (谨谨) برېدل;برېښ;برېښن;برېښول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بريښنده;بريښول;بلک;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;جلا;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکول;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و More…