Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
近世 近乎 近亲 近代 近似 近接 近旁 近海 近船 近赤
近旁 近旁地 近旁的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 近旁
[jin4 pang2] () ( ته );( د قسم په مورد كې);( لكه پل);( لكه دويناسره);په;په غاړه لكه دي سيند پر;په قدر;په لاس;په واسطه;ترو;ترې;تنې;ته;څخه;ځنې;سره;سره سم;له;متعاقب;نزدي;نژدي لاس په More…
[jin4 pang2 de5] () قريب;نژدې;باطن
3. 近旁的
[jin4 pang2 de5] () قريب;نژدې;باطن