Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
还价 还原 还年 还押 还是 还没 还礼
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 还价
[huan2 jia4] (临基) (په سودا كې);(جګړه);چنه;چنې وهنه
2. 还原
[huan2 yuan2] (临) ترنځوونکی;ډېرۍ;کاست
3. 还年轻的
[hai2 nian2 qing1 de5] (临淮) ځلموتى;ځوانكى;ځوانکی;زلمى;زڼى;کېچټ
4. 还押
[huan2 ya1] (临┿) اعاده;بېر ته ګرځول;بېرته ستنول;بيرته ليږل;په څټ كول;تاجيل;ترجيع ◊ [huan2 ya1] (临┿) اعاده;بېر ته ګرځول;بېرته ستنول;بيرته ليږل;په څټ كول;تاجيل;ترجيع
5. 还是
[hai2 shi4] (临琌) خو بيا هم;سربېره پر دې;سره ددې;سره له دې;لاکن;ليکن;وي
6. 还没有准备好的
[hai2 mei2 you3 zhun3 bei4 hao3 de5] (临⊿Τ非称) ناتيار;ناچمتو;نازده کړئ
7. 还礼
[huan2 li3] (临搂) اجر;ښايځه