Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雌性 雌狐 雌蕊 雌雄
雌雄人
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ci2 xiong2 ren2] (慧动) اجړا;ايجړا;ايز;ايزک;بجړ;بګی;جينوټاری;خښځی;خنثى;مادنګی;مخنث;مرغېڼا;مړجوړا;مړيتا;مورته;نرښځک;نرښځى;نرښځی;نښځی;هجړا