Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 骨剂
[gu3 ji4] (癌警) پېخ;(داورګاډي);(لكه اّس);(لكه ذدچرګ دپښې);اوبه لګول;اوسکارل;باټ ورکول;برجستګي;پارول;پاڼ;پر شا ټپول;په شوق راوستل;پونده كول;پيڅ پورته More…
2. 骨化
[gu3 hua4] (癌て) كلكول لكه هډوكى ياهډوكى كول;كلكوهډوكو غوندى كول;هډوكى ته اړول;هډوكى كيدل
3. 骨坛
[gu3 tan2] (癌禄) (دسوزول شوو مړو ايرو دساتلو لوښى);امره لوښى;جګ چاينك;سماواروزمه لوښى دقهوې او چاى دپاره ◊ [gu3 tan2] (癌禄) (دسوزول شوو مړو ايرو دساتلو لوښى);امره لوښى;جګ More…
4. 骨头架子
[gu2 tou5 jia4 zi5] (癌繷琜) ګرګی;اډانه;اډاوڼه;اسکلېت;بست;چارچوب;چوكاټ;چوکاټ;خاكه;دهډونو جوړښت;سكليټ;ګګړه;کادر;کالبوت;هډ ګوډ;هډ مډ;هډتړ;استخوان بندي
5. 骨料
[gu3 liao4] (癌) آزاد;اڼول;اوږه په اوږه;پنډول;په ګڼه;ټولګه;ټولول;جرنیل;جمله;ځبله;څبله;راغونډول;غونډول;قت;کلي;مجموعي;بشپړ;ټول;جمع;له لويه سره ;مجموعه
6. 骨法
[gu2 fa3] (癌猭) اډ;اډوکی;اسکلېت;باډۍ;بدن;پږه;پيلهډ;تن;جثه;جرم;جسد;جسم;جوسه;ځان;دودکښ;شوغکه;صورت;عاج;ګرګی;ګګړه;کالبوت;لشکه;لشه;لېشکه;لېشه;هډ;هډوکى;هډوکی;استخوان
7. 骨的
[gu3 de5] (癌) هډه ور
8. 骨盆
[gu3 pen2] (癌) کونه غری;کنغاره;کوشالی;اود;تريلى;جووړ;حوض;حوضه;ډنډوکی;سپوخته;سپوخڅه;كونباغو;كونغپ;كونغرى;لګن;تبخی;خاصره
9. 骨盘的
[gu2 pan2 de5] (癌絃) دكون غپ;دكونه ډوب
10. 骨节
[gu3 jie2] (癌竊) (لكه دلاس وپښو);اجوتول;ارجل;اروړه;اشتراکي;بند;پستول;پيوست;جوختول;څرمن ايستل;خلط;ډله ييز;شخڼه;ضميمه;ضميمه کول;عام;عمومي;غوټه;ګډ;کتلوي;مختلط;مخلوط;مفصل;هغه ځاى يابندچې دوه شيان More…
11. 骨髓炎
[gu3 sui3 yan2] (癌盆) ويلی;وېلی