Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
高个 高价 高傲 高兴 高利 高压 高地 高声 高处 高姿 高尔 高尚 高度 高抬 高昂 高桌 高涨 高温 高潮 高炉 高烧 高的 高矮 高笑 高等 高级 高脚 高质 高贵 高远 高速 高锰 高雅 高音 高频 高飞 高高
高笑声
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gao1 xiao4 sheng1] (蔼羘) کتکت;کرکر;کړتهار;کوټ;کوړت;دغه ډول ږغ كول;دهيلۍ كغ كغ;کر;کر کول;کرا;کراری;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);کړت;کړهار;کوټېدل;يا همدغه ډول More…