Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鸡子 鸡尾 鸡肉 鸡蛋
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 鸡子
[ji1 zi5] (蔓) څوزی;انډۍ;جوټ;چر ګى غو ښى;چرګه;چرګوړى;چوزه;ځواوله;ځومنه;زومنه;زېمنه;ښوروا
[ji1 wei3 jiu3] (蔓Ю皊) چښوبی;څښاک;د چښلو شيان;داشتهار او ستلو خواړه;شربت باب;شومنی;كا كټيل يودول شراب چه څرنګه يى سره ګډشوىوى
3. 鸡肉
[ji1 rou4] (蔓ψ) څوزی;انډۍ;جوټ;چر ګى غو ښى;چرګه;چرګوړى;چوزه;ځواوله;ځومنه;زومنه;زېمنه;ښوروا
4. 鸡蛋
[ji1 dan4] (蔓矹) ها;(اصط);اويه;آيه;پارول;جګول;لمسول;هايه;هګۍ;هويه;وی;ويه;وويه;وۍ