Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
黄喉 黄教 黄昏 黄晶 黄杨 黄樟 黄水 黄油 黄泉 黄玉 黄疸 黄精 黄绿 黄色 黄蜂 黄褐 黄足 黄道 黄金 黄铜 黄鹂 黄麻 黄鼠
selected terms: 29

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huang2] (独) ( دهګۍ );(ژيړ توكمى;(ناروغي);باروونكى زيړ;بې زړه;خرزيړی;درغل;دنباتاتو يو ډول ويروسى ناروغى ده چې پاڼې يې ژړيږي;ډارن;زېړ;زېړول;زيړ;زيړ رنګ وركوونكې More…
[huang2 hou2 di4 ying1] (独筹臿) يو ډول امريكائى سندر غاړۍ مرغۍ ده چې غاړه اوسينه يې ژيړه ده
3. 黄教的道士
[huang2 jiao4 de5 dao4 shi4] (独毙笵) شامن;کوډګر;کوډګره;پاړو
4. 黄昏
[huang2 hun1] (独) ګنګوماښام;بډال;بډل;تته رڼا;تره غونی;څنډون;خوپڼه;خومښ;رانجن;رڼغونی;رڼوزی;سپيدى;غبار;ګونګو ماښام;لږه رڼا;ملااذان;بسېره;شومه
5. 黄晶
[huang2 jing1] (独垂) ( ژړ );زبرجد;زېړ ياقوت;زيږ;هندي زبرجد;ياقوت
6. 黄杨木
[huang2 yang2 mu4] (独法れ) شمشاد
7. 黄杨木材
[huang2 yang2 mu4 cai2] (独法れ) شمشاد
8. 黄樟
[huang2 zhang1] (独继) دشمالى امريكى يوه وړه ونه چې پوست يې په دارو كى استعماليږى
9. 黄水先
[huang2 shui3 xian1] (独) دعنبرګل;يو ډول ژيړګل چې نرګس ته ورته دى
10. 黄油
[huang2 you2] (独猳) مسکه;په كوچو غوړول;كوچ;كوچى;کوچ;کوچي;کونداغ;کچي;کچ;غوړول;ټولنيزه سوكالي;ټولنيزه هوساينه;چاپلوسي كول ;غوړه مالي كول
11. 黄油状的
[huang2 you2 zhuang4 de5] (独猳) تحويلخانه;د خوړاونوروشيانو ساتنځاي
12. 黄泉
[huang2 quan2] (独瑄) ; abode of the dead (New Testament)
13. 黄玉
[huang2 yu4] (独ド) ( ژړ );زبرجد;زېړ ياقوت;زيږ;هندي زبرجد;ياقوت
14. 黄疸病的
[huang2 dan3 bing4 de5] (独痭痜) اکاړي;اماده توب;بر;تريختوب;تريختيا;تريخوالى;خرزېړی;خرزيړی;دژړى ناروغى;زېړى;زيړى;يرقان;ژيړی;زړى;ژيړه
15. 黄精
[huang2 jing1] (独弘) ( ژړ );زبرجد;زېړ ياقوت;زيږ;هندي زبرجد;ياقوت
16. 黄绿色的
[huang2 lu4 se4 de5] (独厚︹) ښون;خانلی;زيتون;ښاون;ښوانه;ښېون;شنوالۍ;شنوالی
17. 黄色木材
[huang2 se4 mu4 cai2] (独︹れ) يو ډول ونه چې سپين ګلان او كلك ژړلرګى لري
18. 黄蜂
[huang2 feng1] (独噶) غلاوزه;غومبسه;مواس;بامبره;بمبر;بمبره;ډنډاره;غالبوزه;مچکۍ;زنبور
19. 黄褐色
[huang2 he2 se4] (独脚︹) خاكى;خاکي;خړ;خړ رنګی;سړوکۍ
20. 黄足鹞
[huang2 zu2 yao4] (独ì與) دچوغكى له كورنۍ يوه مرغۍ ده چې دامريكې په ساحلي برخو كې ژوند كوي او زيړي پښى لري