Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鼓室 鼓形 鼓手 鼓状 鼓胀 鼓膜 鼓舞 鼓起
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gu3] (躬) شاټوغى;شانګوړی;محدب;مخوتی;ماهي پشت;کړوپ
[gu3 shi4 de5] (躬) دغوږپه شپېلى پورى تړلى
3. 鼓形柱
[gu3 xing2 zhu4] (躬琖) تمبل;ډول
4. 鼓手
[gu3 shou3] (躬も) تمبل باز;بنجاره;ډم;ډول;ډولچي;ډولکي;تنبورچي
5. 鼓状物
[gu3 zhuang4 wu4] (躬) طبل;( ډول;(موسيقى;تمبل;درمبول;ډوکړه;ډول;ډولکی;ډومبکی;طبله;;ډمامه;ډمبک;دوکړه;تنبور;نغاره
6. 鼓胀
[gu3 zhang4] (躬等) نفخ
7. 鼓膜的
[gu3 mo2 de5] (躬饯) دغوږپه شپېلى پورى تړلى
8. 鼓舞人心的
[gu3 wu3 ren2 xin1 de5] (躬籖み) پلنډي;پنډي;جوالي;حامل;حمال;حمل کوونکی;همت افزا;روح پرور
9. 鼓起
[gu3 qi3] (躬癬) اوچتېدنه;پر سول;پړسيدل;تمامونکی;جګول پورته كول;جګونه;جګېدل;څکول;ډډېدل;غټول هسكېدل;غټېدل;کشول;لوړول;هسكول;ښورېدل
10. 鼓起来
[gu3 qi5 lai5] (躬癬ㄓ) بطن;بوټ را ايستل;پړسېدل;خړی;خېټه;خيټه;ډډ را وتل بوټ را وتل;ډډبډ کېدل;ډډرا ايستل;ډډېدل;ګېډه;نس;صلب;اجوف;تتۍ
11. 鼓起的部分
[gu3 qi3 de5 bu4 fen1] (躬癬场だ) بطن;خېټه
12. 鼓起精神
[gu3 qi3 jing1 shen2] (躬癬弘) پياوړ توب;غښتلوالى