to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 4

1. دسبرادر [(دَ سْ بْ رَ ا دَ رْ)] سنگت ، ساری ، دوست ، ھمبل، بیل ،دسبْرادل. Synonym: دسبْرادر
2. دسبردار [(دَ سْ بَ رْ دَ ارْ)] چہ کارے ءَ دست کَشّگ. Synonym: دسبردار
3. دسبند [(دَ سْ بَ نْ دْ)] بارگیں گُدے کہ نُنّکانی دستاں گوں آئی ءَ بند انت ،دست گٹّ: گوں کارے ءَ گلائیش. Synonym: دسبند
4. دسبوج [(دَ سْ بْ و جْ)] آلہ ، اوزار instrument. Synonym: دسبوج
^ top of page