to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 5

1. دسگاہ [(دَ سْ گَ ا ہ)] دستکاری ءِ جاگہ. Synonym: دسگاہ
2. دسگوھار [(دَ سْ گ ْوَ ھَ ا ر)] جنکیں سنگت بچار دزگوھار. Synonym: دسگوھار
3. دسگٹ [(دَ سْ گَ ٹ ٹْ)] دسبند. Synonym: دسگٹّ
4. دسگٹی [(دَ سْ گَ ٹْ ٹِ ی)] دست ءِ گَٹ بیگ ،مشکولی ،گوں کارے ءَ گلائیش بیگ. Synonym: دسگٹّی
5. دسگیر [(دَ سْ گِ یْ ر)] بچار دستگیر. Synonym: دسگیر
^ top of page