to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 44

1. پشت [(پَ. شْ. تْ)] دُور، دیر، یک کِرّ ءَ ، گِستا، یک کَنِکّ ءَ ، رَند، پہ اشتر ءَ گْوش اَنت "پَشت پَشتْ !!" کہ پَشت تِر کِنز اِیت یا ٹِکّ اِیت. بتل: "چہ پَشتیں کِشار ءَ مھلئیں وامے More…
2. پشت ء کپگ [(پُ شْ تْ+ ءَ+ کَ. پَگْ)] پہ اُمیتے کسے ءِ رند ءَ کپگ. پہ کسے ءِ تاوان دیگ ءَ آئی ءِ پُشت ءَ کپگ کہ کجا ناں کجا انچوش کنگ ءَ وار بہ رس اِیت. رند ءَ کپگ، دیر کپگ. Synonym: پُشت ءَ کپگ
3. پشت جنگ [(پُ شْ تْ+ جَنَگْ)] بچار "پُشت" ءِ گالبندانی رِد ءَ. Synonym: پُشت جنَگ
4. پشت دارگ [(پُ شْ تْ. دَا. رَگْ)] بَڈّ دارگ پہ لڈّگ یا لَٹّ جَنَگ. Synonym: پُشت دارگ ◊ [(پَ شْ تْ. دَا. رَگْ)] دُور دارگ، دیر دارگ، گِستا دارگ، یک کِرّ ءَ دارگ، یک کَنِکّ ءَ دارگ. پَشت More…
5. پشت درد [(پَ شْ تْ. دَرْدْ)] تازگیں ٹپّ ءِ درد کم تِر اِنت بلے چہ درمان دارگ ءَ رند کہ درداں پچ دنت ھمے "پَشت درد" اَنت بزاں رند ءِ دَرد اَنت. نادْراھی یا ٹپّ ءُ ریشے ءِ گُڈّی درد کہ چد ءُ More…
6. پشت دیم [(پُ شْ تْ+ دِے مْ)] دیم ءُ پُشت، ھردوئیں دیم، پُشت دیم کنگ: تپّاسگ ءُ چارگ، جَنَگ. پہ دین ءُ ردیں یاکہ رھبندیں رنگ ءَ ھر ڈول کارمرز کنگ. پُشت دیمی جنگ: مجولی لیبے. Synonym: پُشت دیم
7. پشت دیگ [(پُ شْ تْ+ دَ. یَگْ)] بچار "پُشت" ءِ گالبندانی رِد ءَ. Synonym: پُشت دیگ
8. پشت راہ [(پَ شْ تْ+ رَاہْ)] دُوریں راہ، یک کِرّین ءُ دیریں راہ. Synonym: پَشت راہ ◊ [(پُ شْ تْ+ رَاہْ)] ھما راہ کہ چہ بازار ءِ تہ ءَ نہ روت. بازار ءِ پُشت ءِ راہم پُشراہ، پُژراہ. دَرائی More…
9. پشت روگ [(پَ شْ تْ+ رَوَگْ)] دُور روگ، یک کِرّ ءَ روگ، پد ءَ روگ. Synonym: پَشت روگ ◊ [(پُ شْ تْ+ رَوَگْ)] پُشتکا روگ، پُشتی نیمگ ءَ روگ. پُشت روگ
10. پشت ریش [(پُ شْ تْ+ رِے شْ)] بچار "پُشریش". Synonym: پُشت ریش
11. پشت سر [(پُ شْ تْ+ سَرْ)] چہ سر ءِ پُشت ءَ چیزے ءَ پُشت سَر دَور دیگ بزاں سر ءِ پُشتی نیمگ ءَ دَور دیگ. Synonym: پُشت سر ◊ [(پَ شْ تْ+ سَرْ)] پُشتکا، پدی نیمگ، پدُکا، پَشت سر کپگ، More…
12. پشت شام [(پَ شْ تْ+ شَامْ)] بچار "پشّام". Synonym: پَشت شام
13. پشت مش [(پُ شْ تْ+ مُ شْ)] پُشت مشوک، بَڈّ مُشوک، ھما مردم کہ پہ تیل یا دگہ انچیں چرپی یے ءِ کمکّ ءَ دِگرانی بَڈّ یا پُشت ءَ مُش اِیت کہ رگ پچ بہ بنت، یاکہ بردست ءَ چست کنت. بلوچ گْوش اَنت بردست کہ More…
14. پشت مشگ [(پُ شْ تْ+ مُشَگْ)] کسے ءِ پُشت یا بَڈّ ءَ مُشگ، بچار "پُشت مُشْ". Synonym: پُشت مُشگ
15. پشت موش [(پُ شْ تْ+ م وْ شْ)] لاپ موش ءِ چپّ بزاں دلبالاد زمین ءِ سر ءَ وپسگ ءُ بڈّ ءَ زمین ءِ سر ءَ دیگ ءُ شِتران ءَ کِنزان بیگ ءُ روگ بڈّ موش، پُشموش، پُژموش. Synonym: پُشت موش
16. پشت پد [(پُ شْ. تْ پَدْ)] بچار "پُشپد". Synonym: پُشت پد
17. پشت پرمپوش [(پُ شْ. تْ. پَ. رَمْ. پوشْ)] چہ پَرمپوشیگیں روچ ءَ رند ءِ روچ کہ گوں مرچیگیں روچ ءَ آیوکیں پنچمی روچ اِنت (پہ شپ ءَ "پُشت پرمپوشی شپ" گْوش اَنت ) پُشت پرمپوشی. Synonym: پُشت More…
18. پشت پرمپوشی [(پُ شْ. تْ+ پَرَمْ. پوشِیْ)] بچار "پُشت پرمپوش". Synonym: پُشت پرمپوشی
19. پشت پرمپوشیگ [(پُ شْ تْ+ پَ رَمْ. پو. شِیگْ)] بچار "پُشت پرمپوش". Synonym: پُشت پرمپوشیگ
20. پشت پریری [(پُ شْ تْ+ پَ رِے رِیْ)] بچار "پُشت پیری". Synonym: پُشت پریری
^ top of page