to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]
selected terms: 17

1. پژ [(پُ ژّْ)] پژم ءِ کسانیں ٹُکّرے. پہ پوکّی ءُ کرپاس ءَ ھم گْوش اَنت. بلوچ راج ءِ یک ٹکّے ءِ نام اِنت. Synonym: پُژّ
2. پژ درد [(پُ ژ. دَردْ)] بچار "پُشت درد". Synonym: پُژ درد
3. پژ پژ [(پُ ژْ. پُ ژْ)] ھما چیز کہ آئی ءِ سر چو پُژّ ءَ اِنت. Synonym: پُژ پُژ
4. پژل [(پُ. ژُلْ)] بچار "پُجل". Synonym: پُژُل ◊ [(پُ ژْ. ژُلْ)] کسانیں پُژّ. پُژّک. پُژُّل
5. پژلک [(پُ ژْ. ژُ. لُکْ)] کسانیں پُژّ، پُژُّک، پُژّل، چہ "پُژّل" ءَ کستر. Synonym: پُژّلُک
6. پژم [(پَ ژْ. مْ)] گْورانڈ ءُ میش بزاں اسپے پس" ءِ مید ، پَشم. Synonym: پَژم
7. پژمش [(پُ ژْ. مُ شْ)] بچار "پُشت مُشْ". Synonym: پُژمُش
8. پژمنت [(پَ ژْ. مَنْ. تْ)] بچار "پَشمنت". Synonym: پَژمنت
9. پژمند [(پَ ژْ. مَنْ. دْ)] بچار "پَشمنت". Synonym: پژمند
10. پژموش [(پُ ژْ. م و شْ)] بچار "پُشت موش". Synonym: پُژموش
11. پژمی [(پَ ژْ. مِیْ)] ھرچے کہ گوں پژم ءَ سْیادی کنت یاکہ چہ پژم ءَ جوڑ بیت. پَشمی. Synonym: پَژمی
12. پژمی ھلوا [(پَ ژْ. مِیْ. ھَلْ. وَا)] چہ شکر ءَ جوڑ کُرتگیں پژم وڑیں شیر کنی یے. Synonym: پژمی ھلوا
13. پژمیلکی [(پُ ژْ. م ے. لْ کِیْ)] پُشمیلکی، پُشت میلکی: ھما تھتگ کہ میلکی ءِ پُشت ءَ ایر کنگ بیت بزاں بوجیگ ءِ بندگ ءُ زیراپ ءِ سر ءِ دومی تھتگ، بُنگیجی تھتگ ءَ میلکی گْوش اَنت. Synonym: پُژمیلکی
14. پژو [(پُ ژْ. ژو)] ڈنّ ءُ وڈّی کاھے کہ دانکہ کسان اِنت مردم ئِے وارت ءُ مزن کہ بیت اشتر ئِے وارت. کسانی ءَ ایشی ءِ نام پژّو اِنت مزن کہ بیت نام ئِے "بوانٹ" اِنت ایشی ءِ دگہ زاتے ھم ھست More…
15. پژوانک [(پَ ژْ. وَاں کْ)] کوہ ءَ کسے کوکّار بہ کنت آئی ءِ گْرند اِیت ءُ پد ءَ انچوش اشکنگ بیت کہ گْوش ئے زاناں کسے آئی ءِ گیگان ءَ گِرگ ءَ اِنت ایشی ءَ "پَشوانک، پدگْرند" ھم گْوش اَنت کہ More…
16. پژک [(پُ ژْ. ژُکْ)] کسانیں پُژّ ، ایشی ءَ "پُژّگُک" ھم گْوش اَنت. Synonym: پُژُّک ◊ [(پُ ژْ. ژَگْ)] پُژ بندگ انچوش کہ کیٹّگ یا تیجگ یا دگہ انچیں ولّ چہ پُلّ ءِ ریچگ ءَ رند More…
17. پژگوانک [(پَ ژْ. گْ. وَانْکْ)] بچار "پَژوانک". Synonym: پَژگْوانک
^ top of page