French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

*H
*H. *HA *HC *HE *HI *HL *HO *HU *HY *HÂ *HÈ *HÉ *HÊ
(adj.) غوريالی، لاپوک، باټو
3. *hâler
(v.t. (1)) په لمر/په باد سکاڼ/ارغوش رنګ اخستل
4. *hâlé, ée
(adj.) ارغوش شوی
5. *hâte
(n.f.) تادي، هلواک، بيړه، تلوار، عجله
6. *hâter
(v.t. (1)) ګړندي کول، په بيړه سر ته رسول
7. *hâter le pas
چابکېدل
8. *hâtif, ive
(adj.) بیړه من، چې تلوار یې وي، چې تادي یې وي، چې عجله یې وي
9. *hâtivement
(adv.) په بيړه، په تادي، په تلوار، په عجله، په هلواکۍ