French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

*H
*H. *HA *HC *HE *HI *HL *HO *HU *HY *HÂ *HÈ *HÉ *HÊ
2. *héler
(v.t. (1)) چیغه ور کړل، غږ پري کول
3. *hérissement
(n.m.) نيغ درېده، زيږه کېده
4. *hérisser
(v.t. (1)) نېغ درول، وېښتان یې زیږه کول، پکو کول
5. *hérisson
(n.m.) زيږګي، ششګی، جزګی، جږګی، ژوندی چژګی
6. *hérissé, ée
(adj.) نېغ درېدلي، زیږه شوي (وېښتان)
7. *héron
(n.m.) ډينگ