French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÂC ÂG ÂM ÂN ÂP ÂT
(adv.) په ستوغه توګه
3. âcreté
(n.f.) ستوغتوب ؛ توندوالی
4. âge
(n.m.) ۱ـ سن، منګ، عمر ۲ـ عصر
5. âge avancé, ée
بوډاتوب، ډوهر توب
6. âge avancé
( ) زړبوډي
7. âge d'or
( ) طلایي عصر
8. âge d'or
طلایي عصر، سوکاله عصر
9. âge de la pierre polie
د صیقل شوې تیږې عصر
10. âge de la pierre taillée
د سګښتل شوې تیږې عصر
11. âge de la pierre taillée
د تراشلې شوې تیږې عصر
12. âge de pierre
د تیږې عصر
13. âge de raison
د هوښیارۍ سن
14. âge de raison
د هوښیارۍ سن/منګ
15. âge du fer
د اوسپنې عصر
16. âgé, ée
(adj.) بوډا، بوډۍ
17. âgé, ée de … ans
د ... کالو، ... کلن
18. âme
(n.f.) ۱ـ سا، روح، اروا، دمه۲ـ وګړی
19. âme sœur
((pl. ~s ~s)) نیژدې یار
20. âne
(n.m.) خر