French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉBA ÉBE ÉBL ÉBO ÉBR ÉBÈ ÉBÉ
(n.m.) کړه کۍ، کشکه، د ډېر اوږده لاستي لرونکی لور
3. ébranler
(v.t. (1)) رپول، لړزول، څنډل، کاواکه کول ؛ په خطر کې اچول ؛ کمزوري کول
4. ébrasement
(n.m.) له باندې نه تنګه بیا ورو، ورو ارتېدونکې دورڅه
5. ébraser
(v.t. (1)) دورڅه د ننه خوا ته ورو، ورو ارتول
6. ébriété
(n.f.) نېشه
7. ébrouement
(n.m.) د سر خوځونګ او خرېده (د اس) ؛ د ځان څننه (لکه سپی چې له اوبو نه را ووزي)
8. ébrouer (s')
(v.pr. (1)) د سر خوځول او خرېدل (د اس) ؛ د ځان څنل (لکه سپی چې له اوبو نه را ووزي)
9. ébruiter
(v.t. (1)) د راز برالا کول
10. ébrèchement
(n.m.) کنډو، چوله، چاک، درز
11. ébrécher
(v.t. (6)) کنډوول، چوله/درز/ چاک پکې کول
12. ébréchure
(n.f.) کنډو، درز، چاک، چوله
13. ébréché, ée
(adj.) کنډو شوی، چوله شوی، چاک شوی، درز شوی