French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉMA ÉME ÉMI ÉMO ÉMU ÉMÉ
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(n.m.) زرې زرې کونګ/کېده، رچې رچې کونګ/کېده
(v.t. (1)) زرې زرې کول، رچې رچې کول، وانګې وانګې کول، خچپچول
3. émietté, ée
(adj.) زرې زرې، رچې رچې، وانګې وانګې، واڼې واڼې، خچپچ
4. émigration
(n.f.) کډوالي، مهاجرت
5. émigré, ée
(n.) کډوال، مهاجر، ناقل
6. émincer
(v.t. (3)) په نریو، نریو ټوټو غوڅول، ورژل
7. émincé
(n.m.) د غوښې نرۍ ټوټه
8. émincé, ée
(adj.) په نریو، نریو ټوتو غوڅ شوی، ورژل شوی
9. éminemment
(adv.) په ډېره لوړه درجه
10. émis, mise
(adj.) خپور شوی، په دوران کې اچول شوی
11. émissaire
(n.) مامور، پلاوی
12. émissible
(adj.) د خپرېدو، وړ
13. émissif, ive
(adj.) د خپرونې، خپرنیز