French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉRA ÉRE ÉRI ÉRO ÉRU ÉRY ÉRÉ
(v.t. (1)) ورکول، محوه کول، له منځه وړل
3. éraflage
(n.m.) شوکارنه، ګرږنه، بګارونه
4. éraflement
(m.) شوکاره، ګرږ، بګارنه
5. érafler
(v.t. (1)) ګرږېيل، ګرږل، بګارول، ګرېدل
6. éraflure
(n.f.) ګرږنه، ګرږی، شوکاره
7. érailler
(v.t. (1)) لیکې لیکې کول
8. éraillé, ée
(adj.) لیکې لیکې
9. érecteur, trice
(adj.) لکوونکی، نېغوونکی
10. érectile
(adj.) چې نېغېدی شي
11. érectilité
(n.f.) د نېغېدو وړتیا، د لکېدو قابلییت
12. érection
(n.f.) لکېدنه، نېغېدنګ، تېکېدنه، نعوظ
13. éreintage
(n.m.) ډېر سخت او بد خواهانه انتقاد ؛ د عیبونو پلټڼه ؛ بدنامونه، ستومانو نه
14. éreintant, ante
(adj.) ستومانوونکی، ستړی کوونکی ؛ بدناموونکی
15. éreinter
(v.t. (1)) ترنځول، ستومانه کول ؛ بدنامول
16. éreinteur, euse
(adj. n.) دوښمن، غلیم
17. éreinté, ée
(adj.) ستړی ستومانه، له پښو لوېدلی
18. ériger
(v.t. (1)) پورته کول، نېغول، درول، تېکول، ودانول ؛ درجه/مقام یې پورته کول، تأسيسول
19. éroder
(v.t. (1)) سولول، كنده كول ؛ خوړل (لكه سيند چه خپلې غاړى خورى)، تو ږل
20. érodé, ée
(adj.) ورو ورو سولول شوی/خوړل شوی