French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉRA ÉRE ÉRI ÉRO ÉRU ÉRY ÉRÉ
(adj.) چې نېغېدی شي
3. érectilité
(n.f.) د نېغېدو وړتیا، د لکېدو قابلییت
4. érection
(n.f.) لکېدنه، نېغېدنګ، تېکېدنه، نعوظ
5. éreintage
(n.m.) ډېر سخت او بد خواهانه انتقاد ؛ د عیبونو پلټڼه ؛ بدنامونه، ستومانو نه
6. éreintant, ante
(adj.) ستومانوونکی، ستړی کوونکی ؛ بدناموونکی
7. éreinter
(v.t. (1)) ترنځول، ستومانه کول ؛ بدنامول
8. éreinteur, euse
(adj. n.) دوښمن، غلیم
9. éreinté, ée
(adj.) ستړی ستومانه، له پښو لوېدلی