French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ŒC ŒD ŒI ŒN ŒS ŒU
ŒIL
(n.m.) ګرده/بیضوي کړکۍ، دوربچه
3. œil-de-chat
(n.m.) يو ډول ځلبلي قیمتي تیږه
4. œil-de-perdrix
(n.m.) د پښو د ګوتو تر منځ یو ډول تڼاکه
5. œil-de-tigre
(n.m.) يو ډول د (کوارتز) تیږه
6. œillade
(n.f.) سترګک، غمزه، خواږه کاته
7. œillère
(n.f.) د قیضې هغه برخه چې اس څنګونو کتلو ته نه پرېږدي