French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ŒC ŒD ŒI ŒN ŒS ŒU
ŒUF ŒUV
د خیر ښېګڼې کارونه
3. œuvrer
(v.t. (1)) عملي کول، د مهم کار پیلول
4. œuvres posthumes
له مړینې وروسته خپاره شوي آثار
5. œuvré, ée
(adj.) په غور سره څېړل شوی