French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BÂB BÂC BÂF BÂI BÂM BÂT
(n.m.) ترپال پرې غوړونه
3. bâche
(n.f.) ترپال
4. bâcher
(v.t. (1)) ترپال پرې غوړول
5. bâché, ée
(adj.) ترپال پرې غوړول شوی
6. bâcler
(v.t. (1)) تر سر تېرول ؛ تمبه ور اچول
7. bâclé, ée
(adj.) تر سر تېرکړی شوی
8. bâfrer
(v.i. (1)) نغرل
9. bâillement
(n.m.) ارږمى
10. bâiller
(v.i. (1)) ارږمي ایستل
11. bâillon
(n.m.) د خولې ور تړلو ریتاړه
12. bâillonnement
(n.m.) خوله ور تړنه
13. bâillonner
(v.t. (1)) خوله ور تړل ؛ چوپول
14. Bâmyân
بامیان، د افغانستان یو ولایت، د همدې ولایت مرکز
15. bât
(n.m.) کته
16. bâtard, arde
(n.) مټينګی، حرامي ؛ دو رګه
17. bâtardise
(n.f.) حرامىتوب، مېټنګىتوب ؛ دو رګه توب
18. bâti
(n.m.) ۱ـ خام کوک ۲ـ د خوازو چار چوبه
19. bâti de fenêtre
سر دري
20. bâtiment
(n.m.) ۱ـ وداني، تعمیر ۲ـ لویه بېړۍ