French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BLA BLE BLI BLO BLU BLÂ BLÉ BLÊ
عملیاتخانه
3. bloc-notes
((pl. ~-~s) n.m.) د يادښت کتابچه
4. blocage
(n.m.) بندښت، بندېده، قیدونه
5. blocus
(n.m.) بندیز، قیودات
6. blog
(n.m.) د انتر نېټ شخصي سایت
7. blond, blonde
(adj. n.) چې رڼه زېړ وېښتان یې وي
8. blondasse
((péj.) adj.) چې بې مالګې رڼه زېړ وېښتان یې وي
9. blondinet, ette / blondin, ine
(adj. n.) د زېړو وېښتانو وال ماشوم
10. blondir
(v.i. v.t. (2)) طلایي رنګه کېدل ؛ طلایي رنګه کول
11. bloomers
(n.m.pl.) د ماشومانو یو دول نېکر چې پایڅې يې ارتې وي
12. bloquer
(v.t. (1)) ګیرول، بندول، قیدول
13. bloqué, ée
(adj.) ګير ؛ مسدود
14. blot (le même)
(n.m.) یو شی، عین شی
15. blotti, ie
(adj.) ټوغ، غونج
16. blottir (se)
(v.pr.) ځان را غونجول، ټوغ ټوغ ګرځېدل
17. blouse
(n.f.) د کار چپنه ؛ یو ډول ښځينه خت
18. blouser
( v.i. (1)) تېرایستل، غولول
19. blouson
(n.m.) جمپر ؛ اندرکۍ