French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BLA BLE BLI BLO BLU BLÂ BLÉ BLÊ
2. blues
(n.m.) ۱ـ اندېښنه، خپګان ۲ـ د امریکې د تورانو یو ډول غمجنې سندرې
3. bluff
(n.m.) د تېر ایستو له پاره لاپه ؛ غوره، سوړې، باټه
4. bluffer
(v.i. (1)) د غولولو له پاره لاپې کول، غورې کول، سوړې ویشتل، باټې کول
5. bluffeur, euse
(adj. n.) لاپوک، سوړن، غوریالی، باټو
6. bluter
(v.t. (1)) غلبېلول، پروېزی کول