French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CÂB CÂL
2. câble
(n.m.) سيم، کپړ، کېبل، مزی
3. câble de remorquage
د را کشولو مزی
4. câble métallique
فلزي مزی
5. câble électrique
د برېښنا مزی، د برق سیم
6. câbler
(v.t. (1)) ۱ـ تارونه سره غړل ۲ـ له یوې شبکې یا له یوې سیمې سره وصلول
7. câblé, ée
(n.m.) چې مزي پکې غځول شوي وي ؛ په نویو معلوماتو پوه (.fam)
8. câlin, ine
(adj. n.) لېږمي، لطافت، نوازشي، واري
9. câliner
(v.t. (1)) نوازش ورکول
10. câlinerie
(n.f.) نوازش