French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CÉC CÉD CÉL CÉM CÉN CÉP CÉR CÉS
2. céder
(v.i. v.t. (6)) پرېښول/پرېښودل، تسليمول ؛ تسلیمېدل ؛ پلورل
3. céder du terrain
شا ته کېدل
4. céder du terrain
شا ته کېدل
5. céder le pas
د تېرېدو اجازه ور کول
6. cédille
(n.f.) یوه نښه ده چې تر ( c) لاندې ولیکل شي د a, o ,u تر مخ هم (s) تلفظ کېږي
7. céladon
(adj.inv. n.m.) پيکه زرغون ؛ په همدې رنګ چیني لوښي
8. céleri
(n.m.) راپ، يو ډول سابه
9. céleste
(adj.) ملکوتي، اسماني
10. célibataire
(adj. n.) لونډ، څړه، جره، بې ښځې
11. célébrant
(n.m.) تجلیلوونکی
12. célébration
(n.f.) نمانځنه، تجليل
13. célébrité
(n.f.) نوم، شهرت، مشهوروالی
14. célérité
(n.f.) ډېر ګړندیتوب
15. cément
(n.m.) ۱ـ سېمان، هغه مواد چې دغاښونوله عاج نه را چاپېر دي ۲ـ هغه ماده چې له تاوده شوي فلز سره کېښول شي، د فلز خاصیت بدلوي
16. cénacle
(n.m.) هغه ډله چې غړي یې سره ورته نظرونه لري
17. céphalalgie/céphalée
(n.f.) د سر درد، سرخوږي
18. céphalique
(adj.) د سر
19. céramique
(n.f.) خاورين لوښی، چيني، کاشى، کولالي
20. céramiste
(n.) چینيساز، کولال