French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
(n.f.) مامېره
3. chéloïde
(adj. n.f.) د زخم بد رنګه داغ
4. chéquier
(n.m.) د چک کتابچه
5. chéri, chérie
(n.) لالی، جانان، ګران
6. chérubin
(n.m.) ښكلى ماشوم
7. chétif, ive
(adj.) برغنجور، کمزوری، ناجوړی