French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
2. chabot
(n.m.) یو دول کب دی
3. chacal
(n.m.) چغال، سورلنډى، شغال، ګډل
4. chacun, chacune
(pron.indéf.) هر یو، هره یوه
5. chador
(n.m.) پړونی، ټکری، څپوڼی، چادري
6. chaféite
(adj.) شافعي مذهبه
7. chafouin, ine
(adj.) چلیګر
8. chaféisme
(n.m.) شافعي مذهب
9. Chaghcharan
چغچران، د غور و ولایت مرکز
10. chagrin
(n.m.) ۱ـ غم، ځورېده، نواړه، وير، ځور، پسخاک، خپګان، تاخون، شواخون ۲ـ د وقایو له پاره د وزې پوستکی
11. chagrin, ine
(adj.) غمځپلی، زړه خوړينى، ويرژړلی
12. chagriner
(v.t. (1)) ويرجنول، ځورول، پخسول، غمګينول، په خپګان اخته کول، څوکل، څوکلول
13. chahut
(n.m.) غوغا، شور ماشور، غویمنډ
14. chahuter
(v.i. (1)) غویمنډ جوړول، شورماشور کول
15. chahuteur, euse
(adj. n.) غویمنډ جوړونکی، شورماشور کوونکی
16. chair
(n.f.) ۱ـ غوښه ؛ د مېوې هغه برخه چې خوړل کېږي۲ـ نفسانیات
17. chair de poule
د هډو زیږه کېده، غوني زیږه کېده
18. chair à canon
د توپ خولې ته ور اچونه
19. chaire
(n.f.) پروفیسري، پوهاندي
20. chaise
(n.f.) څوکۍ، کرسۍ