French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
selected terms: 35

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. choc
(n.m.) ۱ـ شوک ۲ـ ټکر، ټکان، تصادم ۳ـ ضربه
برقي شوک
3. chocolat
(n.m.) ۱ـ چوپڼۍ، چاکلېټ ۲ـ د چاکلېټ په رنګ، چاکلېټي رنګ
4. chocottes (avoir les)
(n.f.pl.) ډارېدل، وېرېدل
5. choir (je chois, tu chois, il choit; je chus; chu/chue)
(v.i.) لوېدل ( په مصدري او مفعولي حالت کې استعمالېږي)
6. choisir
(v.t. (2)) غوره کول، انتخابول، اڼول ؛ ټاکل
7. choix
(n.m.) انتخاب، ټاکنه، غوره کونګ
8. choléra
(n.m.) وبا، کالرا، جنوله، چپالی، نرګه
9. chope
(n.f.) غټه پیاله، هغه څه چې په پیاله کې وي
10. choper
(v.t. (1)) ۱ـ ګیرول، نیول۲ـ اخته کېدل، ناروغي ترې اخستل ۳ـ پټول، غلا کول
11. choquant, ante
(adj.) شوک ورکوونکی، ټکان ور کوونکی
12. choquer
(v.t. (1)) ټکان ور کول، شوک ور کول، سپکول
13. choral, ale
((pl. aux/als, ales) adj.) په کورس پورې مربوط
14. chorale
(n.f.) ترانه، ګډې سندرې، دسندرغاړو ډله
15. choriste
(n.) د کورس سندرغاړی
16. chorus
(n.m.) کورس، ترانه، ګډې سندرې
17. chorégraphe
(n.) د نڅا د کامپوز هنرمند
18. chorégraphie
(n.f.) د نڅا د کامپوز هنر
19. chorégraphique
(adj.) د نڅا په هنر پورې مربوط
20. chose
(adj.inv.) عجیب ◊ (n.f.) شی، څیز