French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
2. Christ
(n.m.) عیسی (ع)
3. christianisation
(n.f.) عیسوي کونګ
4. christianisme
(n.m.) عيسائيت، عيسويت، نصرانيت، مسيحيت
5. chrome
(n.m.) کروم، یو عنصر چې سمبول یې Cr دی
6. chromer
(v.t.) چې د کرومو اوبه یې ور کړې وي
7. chromosome
(n.m.) کروموزوم، د زنده سرو په حجروکې د وراثت د انتقال عنصر
8. chronique
(adj.) مزمن، ځنډن، د ډېرې مودې ◊ (n.f.) د پېښو تاریخي لړۍ، پرخبرونو تبصره
9. chroniqueur, euse
(n.) هغه لیکوال چې د پېښو تاریخي لړۍ لیکي
10. chronologie
(n.f.) د پېښو تاریخي لړۍ
11. chronologique
(adj.) تاریخوار
12. chronologiquement
(adv.) تاريخوار
13. chronomètre
(n.m.) کرونوميټر، سپورټي ګړۍ، وخت دمعلومولو اّله، ساعت، زنګ وهونکې ګړۍ
14. chronométrer
(v.t. (1)) د لوبو د سیالۍ د مودې اندازه کونګ
15. chrysanthème
(n.m.) داوودي ګل
16. chrysolite/chrysolithe
(n.f.) زبرجد
17. chrétien, ienne
(adj. n.) کرشتان، مسيحي، نصراني، عيسايي، ترسا