French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
(adj.) چې پسېږي
3. chuchotement
(n.m.) پسېده، پسپسی، غوږونه سره ور کونګ، کڅمڅی، نګاسه
4. chuchoter
(v.i.) پسپسى کول، پسېدل، غوږونه سره ورکول، کڅمڅی کول، نګاسل
5. chuchoterie
(n.f.) پسېده، پسپسی، غوږونه سره ور کونګ، کڅمڅی، نګاسه
6. chuchotis
(n.m.) پسپسی، پسېده، غوږونه سره ور کونګ، کڅمڅی، نګاسه
7. chut !
(interj.) غلی شه ! ، چوپ شه !
8. chute
(n.f.) جړوبى، ځړوبى، ګړونګه، آبشار، چړوبی ◊ (n.f.) لوېده، پرځېده، را ټیټېده، را ګوزارېده، سقوط، نړېده
9. chute d'eau
جړوبی، آبشار
10. chute de neige
اوريا، د واورې اورښت
11. chute de pluie
اوریا، د باران اورښت
12. chute de prix
د بیو را لوېده
13. chute de tension
د فشار ټيټېده
14. chute libre
د جاذبې قوې تر اغېزې لاندې را لوېده ؛ د پاراشوت له پرانیستل کېدو وروسته د را لوېدو مرحله
15. chuter
(v.i. (1)) لوېدل، پرځېدل/پرزېدل، غوزارېدل، نړيدل، را لوېدل، راټيتېدل، سقوط کول
16. chutes de tissu
(n.f.pl.) له تان نه پاتې شوې ټوټه