French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CRA CRE CRI CRO CRU CRY CRÂ CRÈ CRÉ CRÊ CRÛ
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. crâne
(adj.) مغرور، غوریالی ◊ (n.m.) ککرۍ، د سر کاسه، کپره، کپرۍ، کوپړۍ، کوټی، ککره
(adv.) په مغروره توګه
3. crâner
(v.i. (1)) غورې کول
4. crânerie
(n.f.) غورې باټې، سوړې، لاپې
5. crâneur, euse
(adj. n.) غوریالی، سوړن، باټو
6. crânien, ienne
(adj.) د ککرۍ