French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

E E- E. EA EB EC EE EF EG EH EI EL EM EN ER ES ET EU EX
ÉB ÉC ÉD ÉG ÉL ÉM ÉN ÉP ÉQ ÉR ÉT ÉV
(n.m.) مقناطیسي استوا
3. équation
(n.f.) معادله
4. équerre
(n.f.) ګونيا
5. équilibre
(n.m.) انډول، موازنه، تعادل، سره برابروالی
6. équilibrer
(v.t. (1)) برابرول، انډولول، متوازنول
7. équilibré, ée
(adj.) متوازن، سره انډول
8. équipé, ée
(adj.) سمبال، مجهز
9. équité
(n.f.) انصاف، عدالت
10. équivalent, ente
(adj. n.) مخى، انډول، برابر، معادل