French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

G GA GB GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GU GY
GRA GRE GRI GRO GRU GRÂ GRÈ GRÉ GRÊ
2. gréer
(v.t. (1)) د بېړۍ سمبالول
3. grégaire
(adj.) چې په ډله اوسي
4. grégarisme
(n.m.) د په ډله اوسېدو غریزه/فطرت
5. grégorien, ienne
(adj.) په پاپ ګرېګوار پورې اړوند/مربوط
6. grésage
(n.m.) سینګلونه
7. gréser
(v.t. (1)) سینګلول
8. grésil
(n.m.) ټامبوسی، ژغژغری
9. grésillement
(n.m.) د جزېدو غږ
10. grésiller
(v.i. (1)) جزېدل
11. grésière
(n.f.) د کلالۍ د خاورې کان
12. gréviste
(adj. n.) اعتصاب کوونکی، کاربندوونکی، لپاڼډی، لپاڼکی