French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

H H HA HE HI HO HU HY
HÉB HÉC HÉD HÉG HÉL HÉM HÉP HÉR HÉS HÉT HÉV
(v.t. (3)) مېشتول، په کور کې ځای ور کول
3. hébraïque
(adj.) عبراني/یهودي ژبه اوتمدن
4. hébraïsant, ante
(adj.) د عبراني/یهودي ژبې څېړ ونکی
5. hébraïser
(v.t. (1)) عبراني/یهودي بڼه ورکول
6. hébraïsme
(n.m.) عبرانیت، یهودیت
7. hébraïste
(n.) د عبراني/یهودي ژبې څېړ ونکی
8. hébreu
(adj. n.m.) یهودي، عبراني ؛ عبراني/یهودي ژبه، اسراییلي ژبه
9. hébéter
(v.t. (6)) ترورول، ګيچ ګول، اریان دریانول
10. hébétude
(n.f.) ترورتیا، ګيچتوب، اریاني دریاني
11. hébété, ée
(adj.) ترور، گيج، اریان دریان
12. hécatombe
(n.f.) د ګڼ شمېر خلکو وژنه، سټونه
13. hédonisme
(n.m.) هېدونیزم، هغه نظریه چۍ خوند/لذت د ژوند موخه/هدف ګڼي
14. hédoniste
(adj. n.) د هېدونیزم پلوی
15. hégire
(n.f.) هجرت
16. hégélien, ienne
(adj. n.) د هېګل (نومیالی الماني فیلسوف ) په فلسفه پورې مربوط ؛ د هېګل د نظرونو پلوی
17. hégémonie
(n.f.) پر نورو د یوې ډلې یا د یوه هېواد برلاسی
18. hégémonique
(adj.) لوړتیا پالي
19. hégémonisme
(n.m.) لوړتيا پالنه، برلاسي
20. hégémoniste
(adj. n.) لوړتیا پال