French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

J J. JA JE JO JU
JÉH JÉJ JÉR JÉS
((pl. aux, ales) adj.) د نریو کولمو په دوهمه برخه پورې مربوط
3. jéjunum
(n.m.) د نریو کولمو دوهمه برخه/ژیژېنوم
4. Jérusalem
بیت المقدس، قدس، یورشلم
5. jérémiade
(n.f.) ساندې، بدې ورځې، ویر
6. jésuite
(adj. n.) یسوعیون
7. jésus
(n.m.) ۱ـ د عیسی تمثیل ۲ـ غټ ساسېج
8. Jésus-Christ (J.C.)
عيسی (ع)، حضرت مسیح