French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

L L& LA LE LI LJ LO LU LY
LÉC LÉG LÉN LÉP LÉS LÉT LÉV LÉZ
(v.t. (7)) آرامول، به کرارول
3. Lénine
لېنین، د مارکس د نظریو طرفدار روسي سیاستوال
4. léninisme
(n.m.) د لېنین نظریات
5. léniniste
(adj. n.) د لېنین د نظریو پلوی/طرفدار
6. lénitif, ive
(adj.) آراموونکی، تسکینووکی، د شدت لږوونکی