French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

P P- P. PA PD PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
(n.m.) د پوست سکریپت مخفف
3. P.D.G. (président directeur général)
(n.) د لوی شرکت رییس
4. p.ex.
(loc.) د مثال په توګه، دبېلګې په توګه
5. P.S. (parti socialiste)
(n.m.) د سوسیالیست ګوند لنډون/مخفف
6. pacage
(n.m.) څړځای، ورشو، چراګا
7. pacane
(n.f.) يو ډول اغوز/چارمغز
8. pacanier
(n.m.) د همدې ډول اغوزو ونه
9. pacemaker
(n.m.) د زړه د حرکتونو د تنبه کولو یوه برقي آله
10. pacha
(n.m.) په عثماني ترکیه کې د والي لقب، د جنګي بېړۍ قوماندان (.fam)
11. pachtana
(n.f.) پښتنه
12. pachto/pashto
(n.m.) پښتو ژبه ۲ـ د پښتنو د دودونو، اخلاقو او معاملاتو قوانین
13. pachtoun
(n.m.) پښتون
14. pachyderme
(n.m.) هغه ژوي چې پوستکی یې ډېر پنډ وي، ډېر چاغ او پنډ کس
15. pacificateur, trice
(adj.) سوله تامینوونکی، اېلوونکی
16. pacification
(n.f.) اېلونه، سوله راوستنه، امن تامینونه، د بلوا ځبنه
17. pacifier
(v.t. (7)) اېلول، سوله راوستل، امن تامینول، د بلوا ځبل
18. pacifique
(adj. n.) سوله ايز ؛ سوله پال ؛ مسالمت آمېزه
19. pacifiquement
(adv.) په سوله ییزه توګه
20. pacifisme
(n.m.) سوله پالي، سوله خوښونه