French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

R RA RE RH RI RM RO RU RW RY
RÉA RÉB RÉC RÉD RÉE RÉF RÉG RÉH RÉI RÉJ RÉL RÉM RÉN RÉO RÉP RÉQ RÉS RÉT RÉU RÉV RÉÉ
(v.t. (1)) بیا اشتراک کول ( په ورځپاڼه کې)
3. réabsorber
(v.t. (1)) جذبول
4. réabsorption
(n.f.) جذب
5. réac/réactionnaire
(adj. n.) زوړپالی، مرتجع
6. réaccoutumer
(v.t. (1)) بېرته ور سره عادتول
7. réacteur
(n.m.) ریاکتور، جېټ ماشین ؛ هغه آله چې کیمیاوي عملیه پکې تر سره کېږي
8. réacteur atomique
اتومي+E32924 ریاکتور
9. réacteur nucléaire
ذروي رياکتور
10. réactif
(n.m.) ریاکتیف، هغه ماده چې په کیمیاوي عملیه کې برخه اخلي
11. réactif, ive
(adj.) چې غبرګون ښیي
12. réactiver
(v.t. (1)) بېرته فعالول
13. réactivité
(n.f.) د غبرګون ښودلو خاصیت
14. réactualisation
(n.f.) له نویو شرایطو سره برابرونه، عصري کونګ
15. réactualiser
(v.t. (1)) له نویو شرایطو سره برابرول، عصري کول
16. réadaptation
(n.f.) توافق در سره ورکونګ، ور سره برابرونه
17. réadapter
(v.t. (1)) توافق ور سره ورکول، ورسره برابرول
18. réadmettre
(v.t. (66)) بیا منل ؛ بېرته شاملول
19. réaffirmer
(v.t. (1)) بیا تاییدول
20. réagir
(v.i. (2)) غبرګون/عکس العمل ښودل