French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

R RA RE RH RI RM RO RU RW RY
RÊC RÊN RÊV
2. rêne
(n.f.) کيزه/قیضه، ملونې، جلو
3. rêvasser
(v.i. (1)) خیال پلو وهل
4. rêvasserie
(n.f.) خوب، رؤيا، خوب ليدنه
5. rêvasseur, euse
(adj. n.) خیال پلو وهونکی
6. rêve
(n.m.) خوب، رؤيا، خوب ليدنه
7. rêve érotique
شیطان غولونه، احتلام
8. rêver
(v.i. (1)) خوب لیدل ؛ د خیال په ټالونو زنګېدل
9. rêverie
(n.f.) د خیال په ټالونو زنګېده
10. rêveur, euse
(adj. n.) چې په رؤیاګانو کې ډوب وي، چې د خیال په ټالونو ځنګېږي/زنګېږي
11. rêvé, ée
(adj.) چې په خوب کې یې ویني، د رؤیا ګانو