French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VÉC VÉD VÉG VÉH VÉL VÉN VÉR VÉS VÉT
(n.m.) نقلیه وسیله
3. véhicule blindé
زغره وال موټر
4. véhicule utilitaire
د کار و بار موټر
5. véhicule à deux roues
دوه ارابه یي نقلیه وسیله
6. véhiculer
(v.t. (1)) انتقالول
7. véhémence
(n.f.) توندي، زور و شور ؛ شدت