French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VÊL VÊP VÊT
(n.m.) لنګول/ننګول، زیږونه
3. vêler
(v.i. (1)) خوسی زیږول، لنګېدل/ننګېدل ( د غوا)
4. vêpres
(n.f.pl.) د عیسویانو د ماسپښین د وخت یو عبادت
5. vêtement
(n.m.) جامې، کالي، لباس
6. vêtement de deuil
د ویر جامې، د غم لباس
7. vêtement de nuit
د خوب درېشي
8. vêtir
(v.t. (20)) جامې/کالي/لباس ور اغوستل
9. vêtu, ue
(adj.) چې جامې يې اغوستې وي، ملبس