French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VA- VAC VAD VAG VAI VAL VAM VAN VAP VAQ VAR VAS VAT VAU
2. vamper
(v.t. (1)) له چا نه د زړه وړلو هڅه کول
3. vampire
(n.m.) ۱ـ په کیسو کې، هغه مړی چې له قبره را وزي او د ژوندیو وینه څښي ۲ـ یو ډول اسمان څکلکی/اسمان څکالی، شاپېرک، چمبېرک، پوپی، کتبېری
4. vampirisme
(n.m.) حرص، د نورو شتمنیو ته سترګې نیوه ؛ د وینې څښونکو مړيو په را وتوعقیده