French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

Y Y YA YE YI YO YP YT YU
YEA YEN YES YET YEU
2. yeux
((sing. œil) n.m.pl.) سترګې
3. yeux bridé, ée s
چوغې سترګې
4. yeux bridés
چوغې سترګۍ
5. yeux cerné, ée
هغه سترګې چې آبي حلقې ترې چايېرې وي