Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
آ آئ آب آت آث آج آخ آد آذ آر آز آس آش آغ آف آق آل آم آن آه آو آي آپ آچ آړ آژ آښ آک آګ آی
آوا آوب آوت آود آوس آون آوي آوپ
[āwārawə́l] (v.t.comр.) cf. اوارول.
3. آوارګي
[āwāragí] (n.f.) exil (m.); errance (f.).
4. آوارېدل
[āwāredə́l] (v.i.comp.) s'étaler; s'aplanir; s'aplatir.
5. آواز
[āwāz] (n.m.) voix (f.), son (m.); chanson (f.).
6. آوازخوان
[āwāzxwãn] (n.m.) chanteur (m.).
7. آوازدار
[āwāzdãr] (n.m.) voyelle (f.).
8. آوازه
[āwāzá] (n.f.) cf. اوازه.
9. آوباز
[āwbãz] (n.m.) nageur (m.).
10. آوترازو
[āwtarāzú] (n.m.) niveau (m.) (appareil (m.)).
11. آودان
[āwdãn] (n.m.) réservoir (m.) d'eau (f.) en métal (m.).
12. آوسېلل
[awselǝ́l] (v.i.comp.) soupirer.
13. آوسېلی
[āwseláy] (n.m.) soupir (m.).
14. آونګ
[āwáng] (n.m.) mortier (m.) (récipient (m.)).
15. آوي
[āwí] (adj.m./f.) irrigable.
16. آويجه
[āwéja] (n.f.) pays (m.).
17. آوپاش
[āwpãš] (n.m.) arrosoir (m.).
18. آوپاشي
[āwpāší] (n.f.) action (f.) d'arroser.