Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
اش اشا اشب اشت اشخ اشر اشع اشغ اشق اشل اشن اشه اشو اشي اشپ اشک
2. اشا
[ašã] (n.f.) ogresse (f.).
3. اشاره
[ešārá] (n.f.) signe (m.); indication (f.); allusion (f.).
4. اشاره يي
[išāraí] (adj.m./f.) indicatif.
5. اشاعت
[ešā'át] (n.m.) propagation (f.); publication (f.); diffusion (f.); parution (f.).
6. اشاړ
[ašãṛ] (adj.m.) amer.
7. اشاړې
[ašãṛǝ] (n.f.pl.) abricots (m.pl.) séchés.
8. اشباح
[ašbáh] (n.m.pl.) fantômes (m.pl.).
9. اشباع
[ešbā'] (n.f.) saturation (f.).
10. اشتباه
[eštebã] (n.m.) erreur (f.), faute (f.).
11. اشتباه لاندې راتلل (تر)
[tǝṛeštebãlānderātlǝ́l] (v.t.comp.) susрecter; souрçonner.
12. اشتباه پرې راتلل
[eštebãрrerātlǝ́l] (v.t.comp.) susрecter; souрçonner.
13. اشتباه کول
[eštebãkawǝ́l] (v.t.simple) se tromрer; commettre une erreur.
14. اشتباهي
[aštbahi] (adj.m.) suspecté; soupçonné.
15. اشتر
[aštár] (n.m.) sangle (f.).
16. اشتراک
[ešterãk] (n.m.) 1. association (f.); participation (f.) 2. abonnement (m.).
17. اشتراک کوونکي
[ištirākkawúnkay] (adj./n.m.) participant (m.).
18. اشتراکي
[ešterākí] (adj.m./f.) collectif.
19. اشترنګ
[eštréng] (n.m.) volant (m.).
20. اشترۍ
[aštrǝy] (n.f.) épine (f.) dorsale (f.); crête (f.).