Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[awbāzí] (n.f.) nage (f.), natation (f.) cf. آببازي.
3. اوبازي کول
[awbāzíkawᶕl] (v.t.simple) nager cf. آببازي كول.
4. اوباش
[awbãš] (adj./n.m.) voyou (m.); crapule (f.); vaurien (m.).
5. اوبال
[ubãl] (n.m.) péché (m.); transgression (f.).
6. اوبتل
[obtál] (n.m.) sous-marin (m.).
7. اوبجن
[obǰán] (adj.m.) liquide.
8. اوبجنول
[obǰǝ́nawǝ́l] (v.t.comp.) allonger, diluer.
9. اوبخور
[obaxwár] (n.m.) gué (m.) ; abreuvoir (m.)
10. اوبدل
[obdᶕl] (v.t.simple) tricoter; tisser; tresser cf. اودل.
11. اوبدنه
[obdǝ́na] (n.f.) tissage (m.); tricotage (m.); tressage (m.).
12. اوبدونکی
[obdúnkay] (n.m.) tisserand (m.).
13. اوبزه
[obáza] (n.f.) mite (f.).
14. اوبزی
[obǝ́zay] (n.m.) mite (f.).
15. اوبلن
[oblán] (adj.m.) liquide; fluide; dilué.
16. اوبلنتوب
[obləntób] (n.m.) fluidité (f.); liquidité (f.).
17. اوبلنول
[oblәnawᶕl] (v.t.comp.) liquéfier; fluidifier; diluer.
18. اوبلنېدل
[oblәnedᶕl] (v.i.comp.) se liquéfier; se diluer.
19. اوبله
[oblá] (n.f.) provision (f.) de voyage (m.).
20. اوبلۍ
[oblǝ́y] (n.f.) puits (m.) à bouche (f.) ouverte.